artykuł nr 106

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 978 KB
artykuł nr 107

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 442 KB
artykuł nr 108

LII sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 08 maja 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LII sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
6. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
7. Uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 109

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę  na dzień 8 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 9.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:

  1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
  2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
  3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
  5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
  6. Sprawy różne
artykuł nr 110

Informacja

dla mieszkańców posiadających przydomową oczyszczalnie ścieków

Załączniki:
Informacja 777 KB