artykuł nr 6

Obwieszczenie

Starosty Powiatowego

Załączniki:
Obwieszczenie 789 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie 573 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
Zawiadomienie 512 KB
artykuł nr 9

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U z 2016. poz.1817 j.t.). Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzinach  w dniu 06.12.2016 r.  złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „upowszechnianie kultury i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego”

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rędziny,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 10

XXXII sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 15 grudnia 2016 roku (tj. w czwartek)
o godz. 1500  w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
 3. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
  w Rędzinach na rok 2017
 4. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2017
 5. Statutu Gminy Rędziny
 6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

III . Informacje i zapytania

 1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Rędziny.