artykuł nr 1

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r