artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

„Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2020/2021”