artykuł nr 1

Ogłoszenie

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1kV w celu zasilania elektroenergetycznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina gmina Rędziny