artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rędziny w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przewozowych, w ramach realizacji projektu „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", w zakresie przewozu młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z dwóch placówek oświatowych na miejsce wycieczki szkolnej i z powrotem.