artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  18 czerwca 2021 r. (tj. piątek)  
o godz. 17,00 posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
2. Zaopiniowanie  wniosku Radnej Gminy Rędziny.
3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 czerwca  2021 r.