artykuł nr 1

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2018.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny za 2018r.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
A) zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
B) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
5. Sprawy różne