artykuł nr 1

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia 27.06.2018 r.
6. Sprawy bieżące.