artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  10 grudnia 2019 r. (tj. wtorek ) o godz.18.30 posiedzenie połączonych komisji tj.: Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, Komisji Oświaty Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , które odbędzie się w Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów  20 A.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata  2020-

  2032. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Rędziny na rok 2020.

3. Sprawy różne.