artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  28 października  2019 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1)  wyboru ławników na kadencję 2020-2023. (do Sądu Okręgowego  w Częstochowie),  

  2)  wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (do Sądu Rejonowego  w Częstochowie),

  3)  wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

  4)  zmiany w budżecie gminy na 2019 rok,

  5)  zmiany WPF,

  6)  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego,

  7)  zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.