artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień  25 październik 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali  konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.
   
Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w  Rędzinach.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w  Rędzinach.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy.
4.  Przedstawienie propozycji stawek podatku do :
1)  projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2020,
2)  projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
3)  projektu uchwały w sprawie stawek  podatku  od  środków  transportowych  na rok  2020.
5.  Sprawy bieżące.