artykuł nr 1

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 09 października 2019 roku /tj. środa/ o godz. 1630  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

 

1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny

  z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  

  na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

5. Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Rędziny.