artykuł nr 1

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.