artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 27 sierpnia  2019 r. (tj. wtorek) na godz.15.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :
1.  Zaopiniowanie  projektów uchwał w sprawie:    
a)  zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
b)  zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
c)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032.  
d)  pomocy dla Miasta Częstochowy.
2. Omówienie kosztów utrzymania poszczególnych jednostek OSP w gm. Rędziny.
3. Sprawy różne.