artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 01.08.2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

 

1. Zapoznanie się  radnych z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

2. Zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

3. Sprawy różne.