artykuł nr 1

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 19 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się
w Urzędzie Gminy Rędziny

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Korekty uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku
  2. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
  3. Budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok
  4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032
  5. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
  6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”
  7. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.
  8. Sprawy różne.