artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektora ds. obsługi rady i kadr

Załączniki:
Ogłoszenie 221 KB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.64.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Załączniki:
0050.64.2023 62 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi :

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn.

Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka
ulica Wodnica w Rudnikach.

Załączniki:
Ogloszenie wyników 63 KB
Ogloszenie 84 KB
specyfikacja 96 KB
ośw. 65 KB
wykaz osób 47 KB
form. ofert 71 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw,

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ESO 4.6 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Załączniki:
Ogłoszenie 118 KB