artykuł nr 6

Uchwała Nr 16/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia łub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie

Załączniki:
zal do RG-16-L-2018 831 KB
RG-16-L-2018 432 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 15/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Załączniki:
RG-15-L-2018 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 14/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załączniki:
zal1 do RG-14-L-2018 810 KB
RG-14-L-2018 379 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 13/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018r

Załączniki:
zal1 do RG-13-L-2018 292 KB
RG-13-L-2018 MB