artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

„Przebudowa gazociągu na odcinku

Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki”.

Załączniki:
Obwieszczenie o WP - 747.44.2023 58 KB
artykuł nr 2

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126.

Porządek posiedzenia :  

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 3

LIX Sesja Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zawiadamiam, że w dniu  28 marca 2023 roku (tj. wtorek ) o godz. 16,00 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126, odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Rędziny.

  Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LVIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata2023-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianka Rędzińska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Wyrazów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki.
 15. Poinformowanie radnych o złożonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach sprawozdaniach.
 16. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 17. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 4

Zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny Osiedle

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.51.2023 z dnia 08 marca 2023 r. zapraszam mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny Osiedle, które odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Mickiewicza 7 w Rędzinach.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny Osiedle.

artykuł nr 5

Informacja

w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Załączniki:
Informacja 346 KB