artykuł nr 11

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 14.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział
    w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.
  5. Sprawy różne.
artykuł nr 12

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 19 kwietnia 2022 roku (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY, które odbędzie się w sali sesyjnej (nr 21) Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. rozpatrzenie skargi zarejestrowanej pod nr 1510.2.2022

  2.  Sprawy różne.

artykuł nr 13

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

Załączniki:
6220.1-8.2022 Obwieszczenie 87 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 15

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 12 kwietnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Porządek posiedzenia :  


1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2022 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
3.  Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji a terminie do 11.04.2022 r.