artykuł nr 101

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOS.420.8.2021.JŻ.1 z 6 kwietnia 2021

artykuł nr 102

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 13 kwietnia 2021 roku (tj. wtorek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

 1. Omówienie skargi Nr 1510.2.2021 na Kierowników Jednostek.

 2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Piotr Kurowski

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 103

ANALIZA

STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘDZINY ROK 2020

Załączniki:
Analiza MB
artykuł nr 104

posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713 z póżn.zm.)   z w o ł u j ę  na dzień  06 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 16.00  posiedzenie  Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx  ust.1 i 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

  Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

2. Informacja rzeczowo finansowa na temat stanu realizacji inwestycji: budowa Sali gimnastycznej w Koninie

3. Ocena wyników i osiągnięć w klubach sportowych w Gminie Rędziny

4. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem: ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.

Zgłoszenia są przyjmowane do 02 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 105

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 30 marca 2021 roku (tj. wtorek) na godz. 13,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi 1510.1.2021.

2. Zaopiniowanie petycji w sprawie referendum ludowego.

3. Zaopiniowanie petycji w sprawie szczepień przeciw covid.

4. Sprawy różne.

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 marca 2021 r.