artykuł nr 96

Zawiadomienie

O czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych

Załączniki:
zawiadomienie 146 KB
artykuł nr 97

Zawiadomienie

O czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych

Załączniki:
zawiadomienie 146 KB
artykuł nr 98

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ęna dzień 27 kwietnia  2021 r. (tj. wtorek) o godz. 15,30 posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanegozrozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

Porządek posiedzenia :

  1. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy.
  2. Analiza wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego za2020 r.
  3. Zapoznanie się z wnioskami radnych Gminy Rędziny.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata2021-2032.
  6. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 99

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 20 kwietnia  2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 16,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.
Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia :  
1.  Omówienie i zaopiniowanie wniosków w sprawie:
1)  miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego szt.2,
2)  przystąpienia do realizacji zadania wpisanego do budżetu gminy na rok 2021,
3)  wykonania dokumentacji projektowych na ul. Wiznera w Rędzinach.
2.  Zapoznanie z oceną stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji
 w Kłomnicach  za rok 2020.
3.  Informacja o korespondencji z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Rędzinach.
4.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112,   lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane  do 19 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 100

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz 256 KB