artykuł nr 91

XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 28 kwietnia 2021 roku (tj. środa). Obrady sesji rozpoczną się o godz. 7,30.

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

  Proponowany porządek  obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rędzinach.
  7. Zamknięcie obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87.

Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.  Zgłoszenia są przyjmowane do 27 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 92

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2020, poz. 713)z w o ł u j ęna dzień27 kwietnia  2021 r. (tj. wtorek) o godz. 17,30 posiedzenie KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Virusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skargi.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 93

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID - AB.7011.1.2021

Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 94

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 26 kwietnia  2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 17,00 połączone posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie wniosku dotyczącego przystąpienia do realizacji zadania wpisanego do budżetu gminy na rok 2021.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 kwietnia 2021 r.  

artykuł nr 95

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ęna dzień28 kwietnia 2021 r. (tj. środa)  
o godz. 17.30
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

Porządek posiedzenia :

  1. Ustalenie składu osobowego i przygotowanie planu  kontroli  w Urzędzie Gminy  Rędziny

-  zgodnie z Uchwałą nr  188/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z  dnia  22 grudnia 2020 roku.

2.  Analiza protokołu pokontrolnego z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3.  Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 kwietnia 2021 r.