artykuł nr 81

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2032.
  3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 maja 2021 r.

artykuł nr 82

XXXV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.  
  poz.713 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 25 maja 2021 roku (tj. wtorek) XXXV Sesję Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15.00
  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXIII, XXXIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rędziny za 2020 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2032.
9.  Przyjęcie oceny zasobów pomocy Społecznej za 2020 rok.
10.  Rozstrzygnięcie petycji:
1) o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
2) działanie w interesie publicznym oraz dbałość o poszanowanie prawa w życiu obywateli w Polsce
i gminie Rędziny;
3) dotyczy stanu technicznego ul. Wodnica w Rudnikach.
11.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87.
Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.
Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 maja 2021 r.

artykuł nr 83

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ęna dzień24 maja 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

Porządek posiedzenia :

  1. Ustalenie terminu i składu osobowego kontroli w Urzędzie Gminy  Rędziny

- zgodnie z Uchwałą nr 188/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z  dnia  22 grudnia 2020 roku.

2.  Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 maja  2021 r.

artykuł nr 84

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 18 maja 2021 roku (tj. wtorek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Omówienie i zaopiniowanie petycji.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 maja 2021 r.

artykuł nr 85

OGŁOSZENIE

W DNIU 19 MAJA 2021 ROKU (środa), O GODZ. 11:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY-OKUPNIKI TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.
PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Załączniki:
Ogłoszenie 236 KB