artykuł nr 76

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  08 czerwca 2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 16.00  posiedzenie  Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx  ust.1 i 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
2. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata  2016-2020.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2020.
4. Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia są przyjmowane do 07 czerwca 2021 r.

artykuł nr 77

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2020 r

Załączniki:
Sprawozdanie MB
artykuł nr 78

Zawiadomienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w katowicach - WOOŚ.420.8.2021.JŻ.7

Załączniki:
Zawiadomienie 910 KB
artykuł nr 79

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień
02 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej,Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się  radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
3. Sporządzenie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rędziny.
4. Sprawy różne.

artykuł nr 80

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 maja  2021 r. (tj. piątek)  o godz. 16.30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie wniosku w przedmiocie dzierżawy w trybie przetargowym na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod śmietnik.
  2. Zapoznanie z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rędziny za 2020 rok.
  3. Zapoznanie się z wnioskiem lokatorów mieszkań komunalnych w Kościelcu.
  4. Sprawy bieżące.

 

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 04 maja 2021 r