artykuł nr 71

Raport o stanie Gminy za rok 2020

artykuł nr 72

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  18 czerwca 2021 r. (tj. piątek)  
o godz. 17,00 posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
2. Zaopiniowanie  wniosku Radnej Gminy Rędziny.
3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 czerwca  2021 r.
 

artykuł nr 73

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 21 czerwca  2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 16.15 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
  2. Sprawy bieżące.

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 czerwca 2021 r.  

artykuł nr 74

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

artykuł nr 75

Badania laboratoryjne Osiedlowej Oczyszczalni Ścieków w Rędzinach

Sprawozdanie z badań nr 278/2021 z dn. 31.05.2021 r.