artykuł nr 56

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713)z w o ł u j ęna dzień 21 lipca  2020 r. (tj. wtorek ) o godz. 16,30posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

 

Porządek posiedzenia :

 

  1. Zaopiniowaniu projektu chwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 57

Informacja ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło,
owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych

Załączniki:
Informacja 638 KB
artykuł nr 58

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz.713) z w o ł u j ę  na dzień 30 czerwca  2020 r. (tj. wtorek) o godz.12.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie  projektów uchwał w sprawie:

  a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby

Komisariatu w Kłomnicach.

  b) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

  c)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2020-2032. 

2.  Analiza zaległości podatkowych wobec  gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody

  gminy.

3.  Analiza wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.

4.  Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy (ZGMiK , GZK).

5.  Sprawy różne.

artykuł nr 59

ZAWIADOMIENIE

Sołtysa i Rady Sołeckiej Konina

Załączniki:
zawiadomienie 364 KB
artykuł nr 60

XXV sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 30 czerwca 2020 roku  (tj. wtorek) o godz. 15,00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A, odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Rędziny  z następującym porządkiem  obrad:
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXIII i XXIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę jej siedziby.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2020 – 2025.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 Obręb Kościelec.
12.  Przyjęcie sprawozdania za  2019 rok z realizacji działań wynikających
z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2016-2020.
13.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach  za rok 2019.
14.  Wolne wnioski oraz  korespondencja Rady Gminy.
15.  Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Rędziny.