artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019

artykuł nr 27

Komisja Rewizyjna

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 13 listopada 2019 r. (tj. środa) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1.  Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Szkole  

Podstawowej w Koninie

2.  Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu  kontroli w Szkole

  Podstawowej w Kościelcu-  zgodnie z uchwałą nr  24/III/2018 Rady Gminy

  Rędziny z  dnia  18 grudnia  2018 roku.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 28

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  07 listopada  2019 r. (tj. czwartek) o godz.14.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wykonania budżetu gminy i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

2. Analiza z wykonania środków finansowych w zakresie kultury sportu.

3. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 29

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  28 października  2019 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1)  wyboru ławników na kadencję 2020-2023. (do Sądu Okręgowego  w Częstochowie),  

  2)  wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (do Sądu Rejonowego  w Częstochowie),

  3)  wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

  4)  zmiany w budżecie gminy na 2019 rok,

  5)  zmiany WPF,

  6)  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego,

  7)  zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 30

XVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.   z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 października 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rędziny    
z następującym porządkiem  obrad:  
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z XIII , XIV i XV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
a.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników.
b.  Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
c.  Zapoznanie się z regulaminem głosowania.
d.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
(do Sądu Okręgowego  w Częstochowie).  
e.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
(do Sądu Rejonowego  w Częstochowie).    
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032.  
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla   
Powiatu Częstochowskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.3.2019)
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.6.2019)
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.8.2019)
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.10.2019)
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.11.2019)
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w  Rędzinach.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
20.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
21.Zamknięcie obrad XVI sesji  Rady Gminy Rędziny.