artykuł nr 101

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 6 maja (poniedziałek) 2019r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Rudnikach.

Prace zaplanowano do wykonania do końca maja.

 

W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są:

- kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516

- inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006

 

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 102

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
znak: WOOŚ.420.143.2018.RK1.11
z 8 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
zawiadomienie o wydanej decyzji 373 KB
artykuł nr 103

2 maja 2019 ( czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny  Nr 0050.53.2019  z dnia 5 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 2 maja 2019 ( czwartek) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 13 kwietnia 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 15.30.

artykuł nr 104

IX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (tj. wtorek ) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z ostatnich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 105

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2019.506 z póżn.zm.)   z w o ł u j ę  na dzień  30 kwietnia  2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13.45  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
---------------------------  

1.  Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
2.  Sprawy różne