artykuł nr 96

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę n a dzień17 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz.17.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów.

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie wniosków.
  2. Omówienie apelu o podjęcie przez RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
  3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 97

Komunikat: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:
Komunikat ARiMR 467 KB
artykuł nr 98

Ogłoszenie!!

Z dniem 15 maja 2019 r. upływa termin zapłaty II raty podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2019 rok  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej:

przelewem, lub

inkasenta (sołtysa wsi), lub

w kasie urzędu

artykuł nr 99

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy, od których firma EKO SYSTEM BIS SP. Z O.O. SP. K. nie odebrała wszystkich odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniach 24.04.2019r. do 30.04.2019r. proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Rędzinach pokój nr 7 parter.

Mieszkańcy, którzy dysponują zdjęciem w/w odpadów przed posesją proszeni są dodatkowo o udostępnienie zdjęć na adres: odpady@redziny.pl.  ze wskazaniem adresu, którego dotyczą.

Ponadto należy wypełnić poniższe oświadczenie  i dostarczyć je osobiście do Urzędu.
Złożenie oświadczenia będzie informacją o konieczności odebrania odpadów z nieruchomości w najbliższym czasie.

Załączniki:
oświadczenie 5 KB
artykuł nr 100

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 10 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Zapoznanie się  radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą

  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rędziny.

2. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

  budżetu  za 2018 r.

3. Sporządzenie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium  dla wójta.

4. Sprawy różne.