artykuł nr 51

zarządzenie nr 0050.112.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 05 września 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.112.2019 720 KB
artykuł nr 52

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz.506) informuję, że w dniu 10 września 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 7,10  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy.

4.  Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Rędziny.

 

artykuł nr 53

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na  podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2019 z późn. zm. ) oraz  § 59 ust. 2 Uchwały Nr 106/XXXII/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Rędziny zwołuję na dzień 03 września 2019 roku ( tj. wtorek) od godz. 16,00  posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatydla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  2. Sprawy różne
artykuł nr 54

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 3 września 2019 r. (tj. wtorek) na godz.16.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wydatków  budżetu gminy i zadań inwestycyjnych za rok 2018.

2. Analiza i ocena wydatków środków finansowych na edukację dzieci w roku szkolnym 2018/2019.

3. Koszty poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rędzinach.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 55

XIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.   z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 28  sierpnia 2019 roku (tj. środa) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z ostatnich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032.  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla Miasta Częstochowy.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w  Rędzinach.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. zmienionej uchwałą nr 41/V/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Rędziny zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
17.  Przedstawienie protokołu i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
18.  Interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
19.  Zamknięcie obrad XIII sesji  Rady Gminy Rędziny.