artykuł nr 6

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek ) o godz.13.00 posiedzenie  Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędy Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów  uchwał na sesję.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 7

XVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 roku  (tj. wtorek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Rędziny  z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032.  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2020
8.  Podjęcie uchwały sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości na rok  
2020.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  
Rędziny (1510.17.2019).
12.  Zapytania i wolne wnioski oraz  korespondencja Rady Gminy.
13.  Zamknięcie obrad XVIII sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 8

Zmiana miejsca posiedzenia Komisji Rady Gminy Rędziny

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy Rędziny  ze względów technicznych i organizacyjnych, ulega zmianie miejsce posiedzenia Komisji Rady Gminy Rędziny, ustalone na dzień 10 grudnia 2019 roku,  które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny.

artykuł nr 9

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ęna dzień10 grudnia  2019 r. (tj. wtorek) na godz. 14,00 posiedzenie KomisjiInfrastruktury, RolnictwaiOchrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu GminyRędziny.


Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

2. Sprawy bieżące.

artykuł nr 10

Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 10 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) na godz. 14,15 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (1510.17.2019).

2. Sprawy różne.