artykuł nr 41

Ogłoszenie

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 10 października 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1500  w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach, ul Działkowiczów 20, odbędzie się XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny, z następującym porządkiem  obrad:  

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 9 września 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/71/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 16 października 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
  6. Zamknięcie obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 42

Informacja

artykuł nr 43

Informacja

dotycząca realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Kościelcu"

Załączniki:
Informacja 307 KB
artykuł nr 44

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska

w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 914 KB
artykuł nr 45

Ogłoszenie

  Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 26 września 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 900  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2.  Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny.
3.  Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4.  Zmiany  uchwały  nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia  29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”.
5.  Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
6.  Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.  Określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych


III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Rędziny